Voorwaarden

Goede afspraken helpt bouwen aan een constructieve samenwerking

 
Artikel 1: Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De bouwcoördinator: de natuurlijke persoon, maatschappij, vennootschap of rechtspersoon die in opdracht van een wederpartij coördinatie verricht op het gebied van o.a. renovatiewerken, bouwprojecten en interieurinrichting. De interieurontwerper: de natuurlijke persoon, maatschappij, vennootschap of rechtspersoon die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurinrichting en interieurontwerp. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschappij, vennootschap of rechtspersoon die aan de bouwcoördinator of interieurontwerper als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de werkzaamheden. De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de bouwcoördinator of interieurontwerper met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door de bouwcoördinator of interieurontwerper. Het project: het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan de bouwcoördinator of interieurontwerper verstrekte opdracht betrekking heeft.
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en facturen met betrekking tot diensten van de bouwcoördinator of interieurontwerper , leveringen van zaken door de bouwcoördinator of interieurontwerper , en voorts op alle overige overeenkomsten gesloten met de bouwcoördinator of interieurontwerper , tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
Artikel 3: Offertes en opdrachtbevestigingen 3.1 Offertes van de bouwcoördinator of interieurontwerper zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat de bouwcoördinator of interieurontwerper de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen. 3.2 De geldigheidsduur van de offerte bedraagt 30 dagen. 3.3 Een verstrekte opdracht waarbij de diensten en activiteiten van de bouwcoördinator of interieurontwerper staan omschreven, wordt door de bouwcoördinator of interieurontwerper  schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door de bouwcoördinator of interieurontwerper zijn bevestigd. 3.4 Het bepaalde in paragraaf 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen. 3.5 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat de bouwcoördinator of interieurontwerper aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.
Artikel 4: Uitvoering opdracht 4.1 De bouwcoördinator of interieurontwerper zorgt dat hij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. De bouwcoördinator of interieurontwerper fungeert als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever. 4.2 de opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. 14.3 de opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder de bouwcoördinator of interieurontwerper daarin te kennen.
Artikel 5: Honoraria, bureaukosten, kosten van derden 5.1 De honorering van de bouwcoördinator of interieurontwerper kan als volgt worden overeengekomen: (a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of (b) in regie aan 65,0 € per uur (c) door een vast bedrag af te spreken 5.2 De in paragraaf 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfskosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden, afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd en aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 5.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. 5.4 Technische studies (verlichting, HVAC, sanitair en elektriciteit) en stabiliteitsberekeningen zijn niet inbegrepen in onze offerte. Indien vereist, stelt de opdrachtgever hiervoor derden aan. 5.5 Alle vermelde bedragen zijn in euro, exclusief BTW.
Artikel 6: Honorarium bij gewijzigde opdracht 6.1 De opdrachtgever is afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die de bouwcoördinator of interieurontwerper verricht ten gevolge van: (a) gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeschikkingen; of (b) zijliggingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. De bouwcoördinator of interieurinrichter informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstelsel toelaat of ernstige vertragingen oplevert. 6.2 indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door de bouwcoördinator of interieurontwerper of door deze in te huren derde(n), zonder dat dit het gevolg is van de in paragraaf 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
Artikel 7: Betaling en invorderingskosten 7.1 Bij ondertekening van het contract wordt een voorschotfactuur (40% van het contract bedrag) opgemaakt welke direct betaalbaar is. Een niet-betaling van het voorschot wordt beschouwd als een ontbinding van de overeenkomst. De bouwcoördinator of interieurinrichter zal volgens artikel 8.2 zijn vordering opmaken. Indien deze vordering het bedrag van het voorschotfactuur overtreft, wordt het saldo bijkomend gefactureerd. 7.2 Er wordt maandelijks gefactureerd, procentueel volgens vordering van de verschillende fases van de opdracht. Aanvaarding van de factuur is aanvaarding van de voorwaarden. Klachten zijn enkel aanvaardbaar binnen 5 werkdagen na factuurdatum of binnen 5 werkdagen na uitvoering van de werken. 7.3 De declaraties van de bouwcoördinator of interieurontwerper dienen binnen de 8 dagen te worden voldaan door storting op de bankrekening van de bouwcoördinator of interieurontwerper. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van de bouwcoördinator of interieurontwerper terstond opeisbaar. 7.4 Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting, is een rente over het openstaand bedrag verschuldigd van 2% per maand, met als minimum in ieder geval de op dat moment geldende wettelijke rente. 7.5 Alle door de bouwcoördinator of interieurinrichter gemaakte kosten om voldoening van zijn declaraties te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 7.6 De buitengerechtelijke kosten worden als volgt vastgesteld: Vorderingen tot 5.000,00 €: 15% over het openstaande bedrag met een minimum van 350,00 € Over het meerdere tot 10.000,00 €: 10% Voor iedere daaropvolgende 10.000,00 € wordt het percentage vervolgens met 2% verminderd tot een minimum van 2%. De hier genoemde bedragen worden per 5 jaar met 10% verhoogd, voor het eerst per 1 januari 2014 7.7 Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door de bouwcoördinator of interieurinrichter gemaakte werkelijke advocaatkosten te vergoeden. De werkzaamheden van de door de bouwcoördinator of interieurinrichter ingeschakelde advocaat dienen naar de normen van de Nationale Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening te zijn gebracht. 7.8 De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op de bouwcoördinator of interieurinrichter. 7.9 Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie. 7.10 Alle vorderingen van de bouwcoördinator of interieurontwerper worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.
Artikel 8: Duur en beëindiging 8.1 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door één der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging. 8.2 Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door de bouwcoördinator of interieurontwerper , alsmede bij tussentijdse beëindiging door de bouwcoördinator of interieurontwerper  wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is de bouwcoördinator of interieurontwerper gerechtigd te vorderen: (a) 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging; (b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die de bouwcoördinator of interieurontwerper ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
Artikel 9: Vertraging de uitvoering van de opdracht 9.1 Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de bouwcoördinator of interieurontwerper niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen aan de bouwcoördinator of interieurontwerper. Voor zover mogelijk zal de bouwcoördinator of interieurontwerper de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt. Artikel 10: Afwijkingen van ontwerp Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van de bouwcoördinator of interieurontwerper en anderzijds het oorspronkelijk ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in acht genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
Artikel 11: Eigendoms- en auteursrechten 11.1 Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die de bouwcoördinator of interieurontwerper bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden. 11.2 De bouwcoördinator of interieurontwerper heeft met uitsluiting van ieder ander recht van verwezenlijking, openbaarmaking, vereenvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoeld in de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks geacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 11.3 het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van de bouwcoördinator of interieurontwerper , of een deel ervan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bouwcoördinator of interieurontwerper.
Artikel 12: Aansprakelijkheid 12.1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is de bouwcoördinator of interieurontwerper voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomend geval zelfstandig te worden aangesproken. 12.2 De bouwcoördinator of interieurontwerper is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. 12.3 De bouwcoördinator of interieurontwerper is niet aansprakelijk voor het niet naleven van de bouwvoorschriften door de opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige bouwvergunningen. 12.4 De bouwcoördinator of interieurontwerper is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. 12.5 Indien het ontwerp van de bouwcoördinator of interieurontwerper niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan de bouwcoördinator of interieurontwerper , dan is de bouwcoördinator of interieurontwerper slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van de bouwcoördinator of interieurontwerper . 12.6 In geval van aansprakelijkheid van de bouwcoördinator of interieurontwerper , is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag van maximum 10% van het honorarium. Onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 paragraaf 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 paragraaf 2. 12.7 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen de 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek, schriftelijk aan de bouwcoördinator of interieurontwerper kenbaar is gemaakt.
Artikel 13: Overmacht 13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan de bouwcoördinator of interieurontwerper kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee de bouwcoördinator of interieurontwerper overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat de bouwcoördinator of interieurontwerper geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen. 13.2 De bouwcoördinator of interieurontwerper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt pas intreedt nadat de bouwcoördinator of interieurontwerper zijn verbintenis had moeten nakomen. 13.3 In geval van overmacht heeft de bouwcoördinator of interieurinrichter het recht om zijn verplichtingen op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één van de partijen schadeplichtig is. 13.4 indien de bouwcoördinator of interieurontwerper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de bouwcoördinator of interieurontwerper gerechtigd dit afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.
Artikel 14: Ontbinding 14.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst aan de bouwcoördinator of interieurontwerper omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de bouwcoördinator of interieurontwerper gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt over de nakoming van diens verplichtingen. 14.2 De bouwcoördinator of interieurontwerper kan ten allen tijde de samenwerking stopzetten bij eventueel niet betalen van voorschotfacturen of andere wanbetalingen.
Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 15.1 Belgisch recht is van toepassing op de opdracht en de overeenkomsten die daarvan uitvloeisels zijn. 15.2 Alle geschillen, daaronder mede begrepen de welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen de opdrachtgever en bouwcoördinator of interieurontwerper of hun rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden ontstaan naar aanleiding van de opdracht, dan wel van overeenkomsten die daarvan uitvloeisels zijn, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van Gent.